Именины 27 мая по церковному календарю 2020

27 мая

Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. Мч. Иси́дора Хиосского (251); блж. Иси́дора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474).

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания ►

Богослужения

Акафисты

Тропари, кондаки, молитвы и величания

В среду, св. Кресту

Тропарь в среду, св. Кресту, глас 1

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Перевод: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Кондак в среду, св. Кресту, глас 4

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Перевод: Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, – да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы.

Блаженному Исидору Твердислову, Христа ради юродивому

Тропарь блаженному Исидору Твердислову, Христа ради юродивому, глас 4

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре,/ целому́дрием мно́гим и терпе́нием/ во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́./ Тем и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́:/ источа́еши бо исцеле́ний благода́ть/ и́же с ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу,/ Иси́доре блаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Просветившись Божественной благодатью, Богомудрый, со многим целомудрием и терпением ты совершил добрый путь во временной жизни. Потому и после смерти проявилась чистота жизни твоей, ибо ты источаешь благодать исцелений всем, с верой приходящим к святому твоему гробу, Исидор блаженный, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак блаженному Исидору Твердислову, Христа ради юродивому, глас 8

Взбра́нному и ди́вному в пра́ведницех,/ и́же у́бо от Христа́ дар чуде́с прии́мшему,/ похва́льныя ны́не принесе́м глаго́лы,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Ю́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, да зове́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Иси́доре.

Перевод: Храброму и удивительному среди праведников, принявшему дар чудотворений от Христа, принесем сегодня слова прославления. Но как имеющий дерзновение ко Святой Троице, моли Ее избавиться от бед рабам твоим, да взываем к тебе: «Радуйся, Богомудрый Исидор».

Ин тропарь блаженному Исидору Твердислову, Христа ради юродивому, глас 4

От земли́ Воззва́вый тя на ве́чныя оби́тели,/ соблюда́ет и по сме́рти те́ло твое́ невреди́мо,/ свя́те Иси́доре,/ ты бо в целому́дрии и чистоте́ жития́ пожи́л еси́, блаже́нне,/ не оскверни́в своего́ телесе́,/ те́мже со дерзнове́нием Христа́ Бо́га моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Воззвавший тебя от земного к вечным обителям сохраняет и после смерти тело твое невредимым, святой Исидор, ибо ты в целомудрии и чистоте прожил жизнь, блаженный, не осквернив своего тела, потому с дерзновением моли Христа Бога о спасении наших душ.

Ин тропарь блаженному Исидору Твердислову, Христа ради юродивому, глас 1

Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, Богому́дре,/ мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни тече́ние соверши́л еси́,/ те́мже и по успе́нии источа́еши чудеса́/ и́же с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х, Иси́доре всеблаже́нне./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Перевод: Просветившись свыше Божественной благодатью, Богомудрый, со многим терпением ты совершил свой жизненный путь, потому и после успения источаешь чудеса всем с верой приходящим к раке с мощами твоими, Исидор всеблаженный. Слава Давшему тебе силу, слава Прославившему тебя чудесами, слава Подающему через тебя всем исцеления.

Ин кондак блаженному Исидору Твердислову, Христа ради юродивому, глас 4

Ве́рою па́мять твою́, блаже́нне, соверша́ющия,/ соблюда́й от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко всех Влады́це, Христу́ Бо́гу,/ Его́же моли́ изба́витися от бед и напа́стей рабо́м твои́м,// Богому́дре Иси́доре.

Перевод: С верой празднующих твою память, блаженный, сохраняй от всякого зла и соблазна диавольского, ибо ты имеешь дерзновение ко Владыке всех, Христу Богу, Его же моли об избавлении от бед и напастей рабов твоих, Богомудрый Исидор.

Молитва блаженному Исидору Твердислову, Христа ради юродивому

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, святы́й пра́ведный Иси́доре! Помози́ мне гре́шному, всегда́ стра́стию грехо́вной побежда́емому: ты бо еси́ предста́тель и засту́пник, и ско́рый помо́щник в ско́рбех мои́х, и усе́рдный хода́тай спасе́ния моего́. Ты ве́рою пра́вою и трудо́м твои́м ве́чныя сла́вы и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бился еси́, и ны́не у Престо́ла Влады́ки всех, Царя́ Христа́, Бо́га на́шего предстои́ши. Те́мже и молю́ тя, страстоте́рпче пра́ведный: помяни́ мя окая́ннаго, в ти́не грехо́вной валя́ющагося: уже́ бо не могу́ возвести́ о́чи мои́ к го́рнему Сио́ну, зане́ свя́зан есмь сетьми́ диа́вольскими и попече́ньми жите́йскими. Изба́ви мя моли́твами твои́ми от всех злых наве́тов вра́жиих и от вся́каго греха́, да прииму́ исцеле́ние от язв грехо́вных, от вселюте́йшаго зми́я наложе́нных мне. Все житие́ мое́ окая́нный аз во сласте́х ми́ра сего́ изнури́х, и не и́мам помо́щника, и не вем к кому́ прибе́гнути, да пода́ст ми ру́ку по́мощи. Сего́ ра́ди к тебе́ прибега́ю и си́це молю́ся: о святы́й пра́ведный Иси́доре, пода́ждь ми по́мощь в день Стра́шнаго Суда́: егда́ прии́дет Сын Челове́ческий суди́ти всех, тогда́ умоли́ Того́ стра́шнаго и нелицеме́рнаго Судию́, да не осу́дит мя по беззако́нием мои́м, но да поста́вит одесну́ю Себе́ по вели́цей ми́лости Свое́й. Помоли́ся Влады́це Христу́ Бо́гу, да и в ны́нешнем ве́це ми́лостив бу́дет нам гре́шным и недосто́йным рабо́м Свои́м, и да утверди́т мысль на́шу, е́же отврати́тися нам от вся́каго зла и соблюда́ти спаси́тельная Его́ за́поведи, и про́чее вре́мя жития́ на́шего преити́ в покая́нии и соблюде́нии Бо́жиих за́поведей, да дости́гше Небе́сных оби́телей, непреста́нно сла́вим Еди́наго Триипоста́снаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

«Господи, ктó поверил слышанному от нас?» ( Ис.53:1 ) , так жалуется, изумляясь, пророк Исаия. Прилично и ныне взывать: кто ныне искренно верует слову Твоему, Господи? Все почти расшатались. Язык у очень многих еще немотствует о вере; но сердца редко какие не уклонились инуды.

Что за причина? Стал ощущаться интерес в неверии; развилась потребность неверия, для прикрытия интересов сердца, несогласных с верою. Тут – корень зла. Не разум противник веры, а развратившееся сердце. Разум тут только тем виноват, что покоряется сердцу и принимается умствовать не по началам истины, а по желаниям сердца. При этом сильные доводы за истину кажутся ему ничтожными, а малость какая против нее вырастает с гору; и, вообще, в область умственную вносится смятение, слепящее ум. Он не видит, да и не может видеть, хоть не толкуй ему.

Притча дня

К одному епископу пришел человек с жалобой на то, что его окружают только жестокосердные и недобрые люди, и поэтому он чувствует себя в этом мире очень одиноким.

Епископ выслушал его и сказал:

– На самом деле вокруг тебя много хороших людей. Просто люди подобны рудникам, в которые приходится проникать глубоко, чтобы найти скрытые в них сокровища. Только этого не сделать ни лопатой, ни заступом. Единственное орудие, которое тебе поможет, называется «любовь».

Именины в 2020 году по месяцам

Знаете ли вы, что День рождения и День Ангела большинство людей сегодня празднуют в разные дни? Предлагаем узнать, когда в 2020 году выпадают ваши Именины, а также когда стоит поздравлять с праздником родных, близких и друзей, ознакомившись с полным списком церковных имен (по датам и месяцам).

Секреты имени

Именины (или День Ангела) – праздник достаточно давний. В исторических источниках сохранилась информация о том, что на Руси он существовал уже в XVII веке, хотя многие ученые считают, что он появился намного раньше и является одной из византийских традиций, прижившихся на наших землях вскоре после крещения Руси.

Именинами называют день почитания святого, чье имя носит человек. Стоит заметить, что таких дней в году может быть несколько.

Выбор имени

Издавна перед обрядом крещения родители выбирали для малыша имя, руководствуясь специальной книгой, именуемой Святцы (месяцеслов). На ее страницах собраны все имена канонизированных Церковью святых с указанием дней, в которые почитается их память. Согласно христианским традициям можно выбирать имена из тех, которые выпадают на день рождения малыша (а также 7 и 40 день от момента рождения), либо на дату таинства крещения (если оно совершается не на 40 день от рождения).

Поскольку в давние часы в приоритете были имена святых, покровительствующих дню появления на свет, то и День Ангела у многих совпадал с Днем рождения. Сегодня же возможны и другие варианты. К примеру, детей часто крестят без согласования с церковным календарем или даже дают имена, отсутствующие в Святцах.

Когда имя есть в Святцах

Независимо от того, правильно подобрано имя или дано малышу по каким-либо иным соображениям, вместе с ним человек получает покровительство определенного святого. Соответственно, определив по месяцеслову даты, в которые положено почитать покровителя, вы и определите когда праздновать в 2020 году Именины (или День Ангела).

Важно! Если в определенный день отсутствуют женские имена, допускается выбор аналога для указанного в Святцах мужского имени (Иван → Иванна; Василий → Василиса; Александр → Александар и т.д.).

Когда имени нет в Святцах

Руководствуясь модой, родители могут выбрать для ребенка имя не христианского происхождения. Как быть в таком случае? Значит ли это, что человек будет лишен защиты свыше? Если человека уже нарекли мирским именем, которого нет в Святцах, то для крещения просто можно выбрать другое имя (созвучное с мирским, или отличное от него). В таком случае, в повседневной жизни будет использоваться имя, указанное в метриках, а при совершении любых христианских обрядов (и это важно!) – имя, которое дано при крещении.

Если взрослый человек не знает, каким именем его нарекли при крещении, он может обратиться в Церковь для проведения таинства изменения имени, уже осознанно выбрав себе покровителя.

Читайте также:  Именины 23 июня по церковному календарю 2020

Именины по дням и месяцам

На сегодняшний день на страницах месяцеслова насчитывается более 5000 имен. Мы расскажем, как сориентироваться в датах и определить, когда праздновать именины в 2020 году. Для этого необходимо:

 1. ознакомиться с предложенными списками имен;
 2. найти святого, чье имя вам дано при крещении;
 3. поинтересоваться, сколько раз в году почитается его память.

Важно! Не каждый день, обозначенный вашим именем, является именинами, ведь есть много святых с одинаковыми именами. Рекомендуем узнать больше о своем покровителе и его деяниях, а также поискать его имя в православном календаре 2020 года.

Январь

В первом месяце календарного года православные христиане празднуют самый большой праздник – Рождество Христово. Также в январе 2020 года будут праздновать Именины все те, чьих покровителей почитают согласно Святцам, а именно:

Февраль

Не менее богатым на именины будет и последний месяц зимы – в феврале 2020 года День Ангела будут отмечать:

С приходом календарной весны отмечать праздник своего святого покровителя будут:

Апрель

Не меньше популярных и оригинальных имен согласно Святцам собрано и в апреле. Так, в этом году с Именинами можно будет поздравить рожденных в апреле обладателей таких имен:

В последнем весеннем месяце достаточно много мужских имен. Поэтому девочки, которые родились (или были крещены) в этом месяце, могут носить имя святого мужского пола. Так, в мае к мужским именам стоит присмотреться Александрам, Евгениям, Василисам, Анастасиям, Антонинам.

Полный список женских и мужских имен смотрите в файле:

В первом месяце лета День ангела будут отмечать:

В дни июля почитают православных святых, носящих такие имена:

Август

Рожденным или крещенным в августе стоит поискать своего покровителя и дату Именин в данной табличке:

Сентябрь

Для первого месяца осени Святцы предлагают такие мужские и женские имена. Если в этом месяце почитают и вашего покровителя, можете смело праздновать свой День ангела.

Октябрь

Второй месяц осени дарит праздник обладателям таких имен:

Ноябрь

Люди, рожденные в ноябре, найдут дату своих Именин в этом списке имен для последнего месяца осени 2020 года:

Декабрь

В первом месяце зимы День Ангела будут праздновать:

Как праздновать Именины

В отличие от мирского Дня рождения, Именины наполнены глубоким духовным смыслом, а это значит, что в праздновании основным является не застолье, поздравления и подарки, а духовная составляющая.

В День Ангела необходимо вспомнить о своем покровителе. Рекомендуется посетить Храм, причаститься и исповедоваться, помолиться, поблагодарив за помощь, а при необходимости и обратившись к своему заступнику с просьбой.

Важно! Если Именины припадают на период поста, празднование переносится на ближайший выходной день, а меню составляется с учетом действующих ограничений.

В качестве подарка на Именины необходимо искать что-то «для души». Если человек верующий, то наилучшим презентом будет именная икона, сосуд для святой воды или книга духовного содержания. Для детей в этот день лучше всего подобрать красочную детскую Библию.

Конечно, и небольшой праздник по случаю Дня Ангела не воспрещается, ведь это отличный повод встретиться с друзьями и подарить имениннику не только оригинальный подарок, а и самое ценное – радость общения.

Женские именины в мае по церковному календарю 2020 года

Согласно церковным канонам, при крестинах стараются давать младенцам имя святого, выбирая его по календарю. Если в мае 2020 года ожидается рождение девочки, можно свериться со святцами для выбора женского имени для малышки.

Таблица женских имен для рожденных в мае

Некоторые старославянские имена церковники в святцах изменили, чтобы легче их было осовременить. Потому что быть Иукельей или Авдотьей мало кому хотелось, пришлось искать созвучные варианты. Так, например, появились Юлия, Джулия и Муза.

Кроме церковных определений женских имен, чьи именины приходятся на май 2020 года по православному календарю, можно обратиться к словарю, объясняющему значение каждого слова. Это важно, так как даже отъявленные материалисты и скептики стараются выбрать для младенца самое лучшее (по их мнению).

Таблица женских имен, чьи именины приходятся на май 2020 года по церковному календарю, представлена ниже.

Какая святая была канонизирована

В 2007 году отвели в святцах отдельную главу, посвященную Тамаре Сатси, игуменье.

Известная своими предсказаниями Матрона Московская, блаженная.

Мария, Сусанна , Лилия , Жанна (Иоанна Мироносица)

Самое известное имя – первое, в честь Матери Иисуса Христа.

Александра , Софья (София), Олеся , Сусанна , Алиса , Валерия

Первое имя принадлежит великомученице царского происхождения, прославившей христианскую церковь в Римской империи.

Именины определены в честь игуменьи Константинопольской.

Великомученица амессийская, казненная за преданность Христу в 333 г. н. э.

Первое имя принадлежит греческой великомученице.

В честь новомученицы Анны Шишковой, присвоено в 2000 году.

Первое имя присвоено, благодаря подвигам грузинской царицы.

Памфилийская мученица, пострадавшая за веру.

Легендарная дева, канонизирована в Тарсийской обители.

Первая святая из Македонии.

Русская мученица, канонизирована в царское время.

Присвоено в честь Египетской великомученицы.

Гликерия , Арина (Ирина)

Праведная Новгородская дева канонизирована за то, что раздала свое имущество бедным.

В честь Латрийской сторонницы православия.

Юная великомученица, которой смерть предсказала Дева Мария, явившись во сне.

Московская княгиня, ставшая одной из самых известных инокинь, отдавших свое имущество монастырю.

Александра , Фаина, Кристина , Юлия, (Джулия), Клавдия , Ефросинья , Олеся , Алиса , Матрена

Все имена принадлежат девам из Коринфии, так или иначе пострадавшим в условиях римских гонений.

Лингвистические определения современных имен

В наше время исследователи расшифровали практически каждое имя, определив его значение, происхождение и влияние на судьбу будущей личности. Даже существует версия, что у разных по своему происхождению людей зачастую схожие биографии из-за одинаковых имен.

Список значений женских имен, чьи именины следует отмечать в мае 2020 года по церковному календарю:

 1. Александра. Означает «мужественная», «защитница». Производная форма аналогичного мужского имени греческого происхождения. Обладательницы этого имени очень преданы семье и друзьям, редко доверяют чужим людям.
 2. Алиса. Имеет древнегерманские и французские корни. Согласно определению, переводится как «благородная», «крылатая», «малышка». Всегда будет любимицей папы, очень красивой и обаятельной девочкой. В святцах такой великомученицы нет, но церковные служащие решили посвятить имени отдельный день.
 3. Анастасия. Имеет древнегреческие корни, в переводе означает «воскрешенная к жизни». В истории человечества есть много известных личностей с этим именем, существует даже астероид с таким названием. Имя часто девочкам дают именно папы, долго не имевшие детей.
 4. Арина (Ирина). Есть несколько вариантов происхождения имени – от старорусской Ярины до польской Ирен. В переводе с греческого имя означает «внутренний покой», «мир». Обладательницы этого имени славятся своей уверенностью в завтрашнем дне и особой независимостью.
 5. Акулина. Древнерусское имя латинского происхождения, в переводе «орлица». Получило распространение в связи с библейской легендой о мученице-подростке, пострадавшей за веру. Девочки с таким именем очень требовательны к окружающим, во всем пытаются найти идеальное соотношение.
 6. Анна. Одно из древнейших имен, полученных славянами от древних евреев. В переводе означает «милость», «сила», «благодать», «храбрость». В католическом христианстве его переводят также как «милость божья». Чаще всего обладательницы имени хорошо анализируют ситуацию, очень работоспособны и любят оказывать помощь всем без исключения – от бездомного щенка до одноклассника. Назвать девочку этим женским именем можно не только в мае 2020 года, по церковному календарю именины приходятся и на другие месяцы.
 7. Валерия. Древнеримское имя известного рода, производная форма мужского аналогичного имени. В переводе – «сильная», «крепкая», «здоровая», «богатая». Очень целеустремленные обладательницы имени всегда любимы окружающими за преданность и отзывчивость.
 8. Глафира. Имеет древнегреческие корни, в переводе означает «изящная», «стройная», «красивая». Малышка с таким именем всегда будет прислушиваться к мнению родителей, однако в итоге поступит по-своему.
 9. Гликерия, Лукерья. В переводе с греческого – «сладкая», «вкусная». Лукерьи всегда его оправдывают, так как вырастают обаятельными и притягивающими взгляд женщинами. Родители, желающие назвать девочку этим женским именем, согласно церковному календарю в мае 2020 года, должны быть готовы к повышенному вниманию к их дочери со стороны мужчин. Именины Гликерии отмечают 25 мая, как указано в таблице.
 10. Елизавета. В переводе с древнееврейского языка означает «божья клятва». Лизы всегда очень внимательны, замечают самые мелкие детали в ситуации и обстановке. Девочки с этим именем чаще всего добродушны и покладисты по характеру.
 11. Евдокия. Византийское имя, в переводе с греческого – «благоволенная». Имя претерпело много трансформаций, при этом изначально так называли богатых наследниц, позже Дуни стали олицетворением низших классов. В жизни носительницы имени часто вырастают в крепких хозяйственниц, любящих семью и создающих комфорт вокруг себя и своих близких.
 12. Ефросинья. Древнегреческое, в переводе означает «радость». Чаще всего Фроси становятся незаурядными личностями, не поддающимися чужому влиянию. Носительницы этого имени всегда добиваются своего любыми путями, что может перерасти в одержимость идеей.
 13. Жанна. Древнееврейское имя, облагороженное французским шармом. В переводе означает «милость Божья». В святцах относится к старорусскому имени Иоанна. Девочки с этим именем всегда очень упрямы и своенравны, вспомните хотя бы Жанну д’Арк.
 14. Зоя. В переводе с греческого – «жизнь». Обладательницы этого имени всегда прагматичны в быту, а вот в чувствах чересчур наивны. Родителям придется направлять их романтическое отношение к жизни в правильное русло, отдав ребенка на какие-либо кружки.
 15. Кристина. В переводе с латинского буквально означает посвящение Иисусу Христу, то есть «христианка». Девушки с таким именем всегда стараются идти в ногу со временем, активно участвуют в различных светских мероприятиях и посещают всевозможные мастер-классы. Это очень прагматичные личности – в мужья Кристина никогда не выберет простого таксиста, даже если будет сильно влюблена.
 16. Клавдия. В буквальном переводе с греческого имя звучит как «хромая». Это родовое прозвище римской знати, не стоит пугаться такого пессимистического значения. На самом деле Клави очень выносливы и трудолюбивы, хорошо сходятся с людьми и прекрасно уживаются с чужими на своей территории.
 17. Лилия (Сусанна). Пришло к нам из латыни как название цветка. Символизирует благородство, чистоту и невинность.
 18. Матрена. Пришло к нам из древней Греции. Так называли почтенных дам, возглавляющих большие семейства. В дословном переводе означает «госпожа», «мать».
 19. Мария. Православные верующие трактуют имя как «госпожа» в честь матери Сына Божьего, однако есть и другие переводы – «любимая» у евреев и «отвергнутая» у греков.
 20. Муза. Пришло имя из греческого языка, означает «вдохновительница». Девочки с таким характером к 30 годам становятся очень самостоятельными, но тяжелыми на подъем.
 21. Нина. Перевод слова с грузинского языка означает «юность».
 22. Олеся. В переводе со старославянского означает «лесная». Очень приятное имя для ласковой, доброй девочки. В церковном календаре за 2020 год именины Олеси отмечают в мае, так как это женское имя религиозные деятели относят к производной форме Александры.
 23. София. В переводе с греческого означает «мудрость». Сони всегда яркие личности с сильными чертами характера и независимыми взглядами на жизнь.
 24. Тамара. Имеет множество значений в разных языках – «финиковая пальма» на иврите, «специя» в хинди, «луна» по-арабски. Всегда лидирует в играх и взрослой жизни, очень активная и подвижная женщина до самой старости.
 25. Таисия. В древней Греции так называли девочек, с рождения посвященных богине Изиде. В православии переводится как «плодородная». Женщины с этим именем отличаются особым упрямством с примесью здорового романтизма.
 26. Пелагея. В переводе с древнегреческого «морское побережье». Девочки с этим именем отличаются некоторой флегматичностью, очень спокойны и уравновешены.
Читайте также:  Именины 1 июня по церковному календарю 2020

Теперь вы знаете, кто празднует именины в мае 2020 года по церковному календарю, и какие женские имена священник может дать вашей малышке. Выбирая день крестин, ориентируйтесь на значение имен, чтобы скорректировать будущую судьбу ребенка.

Подводя итоги

 1. Практически каждому дню в церковном календаре соответствует имя великомученицы или святой.
 2. Зная определение, легче подобрать соответствующее имя новорожденному ребенку.
 3. Не стоит фанатично воспринимать святцы. Лучше продуманно подойти к этому вопросу и представить, как будет сочетаться имя с фамилией и отчеством задолго до похода в церковь.

Именины в 2020 году по церковному календарю

Всем людям известно о традиционном Дне рождения, то есть дате, когда человек появился на свет. Но немногие знают об особенностях Именин – торжества, напрямую посвященного имени. Также его принято называть День Ангела, ведь именно в зависимости от имени назначается ангел-хранитель. Какие особенности существуют при праздновании Именин в 2020 году — давайте выясним в данной статье.

Именины и выбор имени

Среди обилия праздников, День Ангела обладает невероятно давней историей. Достаточно заглянуть в первоисточники, и там можно увидеть: что уже в 17 веке на Руси существовал день Именин. Однако, многие историки предполагают появление праздника в более ранние сроки. К тому же церковный календарь появился тоже очень давно, и с тех пор люди частенько заглядывали в трактат в поисках правильного имени.

Традиция отмечать именины берет свое начало из Византии, колыбели культуры и науки. Прижились эти византийские обычаи в том веке, когда произошло крещение Руси.

Именины 2020 – день, призванный почтить память конкретного святого, связанного с выпавшей датой. В древности имена выбирали исключительно при помощи церковного календаря, или святцев, и за год именины выпадали несколько раз. Родители, выбирая, как назвать младенца, заглядывали в месяцеслов, на страницах которого зафиксированы имена всех святых. Церковные служители скрупулезно заносили имена всех канонизированных личностей, и напротив каждого указывали дату для почитания.

Христианские традиции предполагают выбор имени с привязкой к дню рождения. Из тех вариантов, которые выпадают на сам день появления на свет, можно выбрать подходящий, или обратиться к 7-му или 40-му дню после рождения. Но чаще всего люди останавливали выбор на дне появления на свет, что делало именины единым праздником. Но со временем важность церковного календаря уменьшилась, и детей стали называть просто по желанию, без опоры на святцы.

Выбираем имя по Святцах

В любом случае, имя дает ребенку покровительство Ангела, и он следует за ним повсюду до самой смерти. Чтобы узнать, когда праздновать именины в 2020 году, необходимо заглянуть в месяцеслов, и выяснить, какая дата совпадает с именем. Определив нужные параметры, можно узнать покровителя, и день, когда его принято почитать. При наличии в церковном календаре лишь женских имен разрешено провести аналогию, и трансформировать их в мужские варианты. Например, Василиса – Василий, Иванна – Иван, и так далее.

Родители имеют полное право называть детей по своему усмотрению, и не обязаны руководствоваться именами христианского происхождения. Совсем не значит, что в этом случае человек лишается святого покровительства. Просто есть возможность подобрать при крещении имя, указанное в церковном календаре. При этом, возможно остановиться на созвучном варианте, или вообще абстрагироваться. При этом, мирские церемонии проводятся по имени, указанному в документах, а церковные обряды – по материалам крещения.

Если есть необходимость уточнить имя, каким нарекли в церкви, можно обратиться в Церковь, и попросить провести таинство смены имени. Это позволит осознанно утвердить святого покровителя.

Церковные именины по дням и месяцам 2020 года

Страницы церковного календаря содержат больше 5000 различных имен, и ориентироваться в этом обилии вариантов почти невозможно. Как определить день именин в 2020 году и ничего не перепутать? Первым делом, нужно взглянуть на список с предложенными материалами, там отыскать имя своего святого. После, имеет смысл выяснить, как часто за год почитают этого Ангела.

Важно помнить: далеко не каждый день, который ознаменован конкретным именем, является именинами. Ведь среди святых есть разные личности с одинаковыми именами.

Только покровитель человека дает ему право отметить именины, следует точно знать, о ком идет речь.

Январь

Самый первый месяц 2020 года преподносит миру людей ответственных и немного замкнутых в себе. Но их покровители – сильные святые, готовые всегда прийти на помощь.

Февраль

С приходом февральских холодов количество именин не уменьшается, и церковный календарь готов дать ответ на любой вопрос. Что касается выбора имен для людей февраля, это не должно составить никакого труда. Среди многообразия потрясающих вариантов идеальное имя подберет себе и мужчина, и женщина.

Начало весны всегда ознаменовано первыми оттепелями, распускающимися почками и ярким солнышком. Именины 2020 года в такой период – приятное событие, сопровождаемое хорошим настроением.

Апрель

Для списка апрельских имен также нет никаких границ и ограничений, они совпадают с важными церковными днями почитания весенних святых.

Уже не за горами жаркое лето, и выбрать день для именин – очень легко и приятно. Что касается имен, соответствующих этому месяцу, то они очень оригинальные.

Июньские именины поражают обилием вариантов, и многих людей ждут поздравления с Днем ангела.

Середина лета подарит именины многим мужчинам и женщинам, чьи имена соотносятся со святыми, указанными в церковном календаре.

Август

Теплый месяц заполнен приятными вечерами, и неудивительно, что имена в святцах звучат приятно и мягко.

Сентябрь

Праздник в начале осенних месяцев – хороший повод повеселиться, и вспомнить добрым словом своего покровителя.

Октябрь

Октябрьские имена наделены особой силой, и люди, знающие точно правила почитания Ангелов, могут прочесть именную молитву.

Ноябрь

В ноябре празднуют довольно счастливые обладатели очень звучных имен.

Декабрь

Месяц, ознаменованный приходом Нового года, просто не мог обойтись без праздничных дней.

Как правильно отмечать именины

Наполненность глубоким духовным смыслом – отличительная особенность Дня ангела, которой нет у мирского Дня Рождения. По этой причине ключевыми атрибутами праздника в 2020 году становятся не алкоголь и закуски, и даже не подарки, а чествование души.

В этот день требуется вспомнить святого, чье имя указано в церковном календаре. Рекомендовано в этот день сходить в храм, прочитать молитвы, поблагодарить Небеса за помощь, или обратиться к заступнику с просьбой. Если именины выпадают на пост, необходимо перенести торжества на выходной, самый близкий. Меню составляют постное, учитывая все существующие ограничения.

Подарок в день именин (Ангела), следует преподнести «для души», например, книга с духовным смыслом, сосуд для хранения святой воды или именная икона. В качестве детского презента лучше всего подойдет Библия для малышей. Никто не спорит, небольшое застолье не помешает, но увлекаться не стоит.

Смотрите видео с женскими и мужскими именинами по месяцам и дням 2020 года:

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Именины на май по церковному календарю — мужские и женские имена

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Появление ребенка на этот свет призывает нас быть более ответственными в некоторых вопросах. Особенно это касается решению определенных жизненных ситуаций. Первая – выбор имени для малыша. Некоторые уже сделали свой выбор задолго до появления на свет их чада. Но необходимо помнить, что такое решение не стоит принимать впопыхах. Оно должно быть осознано и хорошо обдумано. Ранее выбрать имя было достаточно просто. Все именины мальчиков на май и девочек были записаны в церковной книге. И священники относительно даты рождения малыша, подбирали определенное имя. сейчас же такое решение дано принимать родителям.

Имя для майского мальчика

Для большинства пап мальчик – это наследник. И они мечтают выбрать такое имя для него, которое бы вызывало гордость. Необходимо помнить о том, что уже с рождения малыш обладает определенными качествами и в первые дни можно присмотреться к ним, а потом уже принимать решение по поводу выбора имени.

Каждое имя несет в себе какой-то скрытый смысл. Именно поэтому изначально необходимо ознакомится с его толкованием, а затем уже подбирать православные имена для мальчиков по месяцам, святцам.

Мужские именины на май по церковному календарю:

ДатаИмя покровителя
1 маяВиктор, Василий, Ефим, Виссарион, Иван, Михаил, Кузьма, Феликс
2 маяГеоргий, Виктор, Дмитрий, Семен, Иван
3 маяГавриил, Александр, Григорий, Федор, Николай
4 маяАлексей, Александр, Денис, Максим, Иван, Федор, Николай
5 маяВсеволод, Виталий, Гавриил, Климент, Дмитрий, Платон, Федор
6 маяАнатолий, Александра, Афанасий, Георгий, Валерий, Иван
7 маяВалентин, Алексей, Иннокентий, Леонтий, Иосиф, Николай, Сергей
8 маяМарк, Василий, Сергей
9 маяВасилий, Иван, Петр, Николай, Степан
10 маяИван, Георгий, Иларион, Николай, Петр, Павел, Семен, Степан, Сергей
11 маяКирилл, Виталий, Максим
12 маяАртем, Арсений, Василий, Федот, Иван
13 маяЕфрем, Василий, Игнатий, Максим, Климент, Яков, Никита
14 маяЕфим, Герасим, Игнатий, Макар
15 маяБорис, Афанасий, Глеб, Давид
16 маяПавел, Николай, Петр, Тимофей
17 маяИсаакий, Иван, Кирилл, Леонтий, Климент, Никита, Николай
18 маяАдриан, Яков
19 маяДенис, Василий, Иван, Илларион
20 маяДавид, Антон, Иван, Михаил, Иосиф, Семен, Фаддей, Степан
21 маяАрсений, Адриан, Иван
22 маяВасилий, Дмитрий, Гавриил, Николай, Иосиф, Семен
23 маяКирилл, Василий
24 маяИосиф, Александр, Кирилл, Михаил, Константин, Ростислав
25 маяДенис, Герман, Иван, Семен, Петр, Филипп, Федор
26 маяВасилий, Александр, Георгий, Макар, Ефим, Тарас, Сергей, Юрий
27 маяИван, Александр, Леонтий, Максим, Макар, Марк, Петр, Никита, Тихон
28 маяМакар, Дмитрий
29 маяАркадий, Александр, Георгий, Модест, Ефрем, Николай, Федор, Петр
30 маяАфанасий, Адриан, Степан
31 маяБогдан, Андрей, Давид, Василий, Денис, Ираклий, Лев, Михаил, Макар, Павел,Семен, Петр, Федор, Юлиан, Федот
Читайте также:  Именины 4 августа по церковному календарю 2020

Имя для майской девочки

Выбор имени для представительницы женского пола также нелегкая задача. Именины девочки на май состоит из таких имен:

ДатаИмя покровителя
1 маяТамара
6 маяВалерия, Александра
7 маяЕлизавета
9 маяГлафира
10 маяМария, Анастасия
11 маяАнна
14 маяТамара, Нина
15 маяЗоя
16 маяУльяна
17 маяПелагея, Мария
18 маяИрина
22 маяАкулина
23 маяТаисия
25 маяЕвдокия
26 маяИрина
29 маяМуза
30 маяЕвдокия
31 маяЮлия, Александра, Кристина, Клавдия, Фаина

Необходимо учесть, то какие имена подходят по святцам и что именин девочек на май по церковному календарю практически в половину меньше, чем мужских. Но не отчаивайтесь, если Вы выбрали имя, которое находится в другом месяце или его вообще нет в списке имен церковного календаря, то это еще не означает, что Ваш ребенок останется без именин.

День Ангела женских имен в мае празднуется относительно того дня, когда оно упоминается. Если же оно встречается позже, после дня рождения, то и будет считаться именинами. Что делать если его вообще нет в списке? Священник поможет подобрать наиболее подходящее, которое и будет именинами новорожденного.

Правила выбора имени

Перед окончательным принятием решения стоит ознакомится с такими рекомендациями:

 1. Уточнить толкование выбранного Вами имени.
 2. Если Вы решили назвать ребенка в честь кого-то, то быть уверенным в том, что негативные моменты биографии данного человека не отразятся на судьбе ребенка.
 3. Должна быть определенная созвучность между именем и отчеством.

Помните, что значение имени несет определенное влияние на характер и поведение человека. Оно дается раз и на всю жизнь. Именно поэтому данному вопросу стоит уделить немало внимания. Так как такая незначительная вещь может как положительно, так и пагубно повлиять на судьбу человека. Если самостоятельно принять такое решение Вам не под силу, то можете попросить помощи у тех людей, которым Вы доверяете.

Как назвать ребенка по Святцам в феврале и марте 2020 года?

В этой статье вы можете узнать характер и имена для детей по дням, рожденных с 20 февраля по 20 марта 2020 года по Церковному Календарю

Выбор имени для ребенка — не простая задача для будущих родителей, поскольку имя несет в себе определенную энергетику, которая во многом может предопределить судьбу будущего малыша. В некоторых семьях споры по выбору имени заканчиваются только после рождения малыша.

Но кто-то из родителей поступает проще — они выбирают имя согласно Церковному календарю. Ещё с давних времён люди верят, что если назвать малыша в честь Святого в день которого родился, то чадо обязательно получит от Святого покровителя защиту на всем жизненном пути.

В этой статье приведем имена для детей по дням с 20 февраля по 20 марта 2020 года по Церковному Календарю.

Почему детей принято называть по Церковному календарю?

Традиция называть детей по Церковному календарю продолжается ещё с древних времён. Люди верили, что, назвав ребенка именем святого, можно передать ему ту же духовную силу и мудрость.

В старину все родители желали, чтобы малыши получили защиту святых. Каждый хотел дать сыну или дочери небесного покровителя, который будет вести его на протяжении жизненного пути, защищать от нечистой силы и помогать во всем. Так как же правильно назвать ребенка по Церковному календарю? Существуют определенные правила, устоявшиеся благодаря традициям:

 • по имени святого покровителя чью память чтут в день рождения ребенка;
 • в честь святого, покровительствующего 8 дню от рождения ребенка;
 • в честь того святого памяти которого посвящен 40 день от рождения ребенка.

Почему именно в эти дни? По традиции, 8 сутки считались «днем наречения». Именно тогда семья выбирала имя для родившегося ребенка. Также в существовало мнение, что первые 40 суток после родов мама и ее малыш уязвимы и ничем не защищены. В связи с этим, только на 40 день они отправлялись в храм и проводили Таинство Крещения.

Как назвать мальчика по Святцам с 20 февраля по 20 марта 2020 года

ДатаИменины в феврале и марте 2020 года
20 февраляАлександр, Алексей, Петр
21 февраляАлександр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Сергей, Степан, Семен, Федор
22 февраляПетр, Иннокентий, Тихон, Геннадий, Василий, Иван
23 февраля
24 февраля
25 февраляАлексей, Евгений, Антон
26 февраляАртемий, Василий, Владимир, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Михаил, Мартин, Николай, Павел, Тимофей
27 февраля
28 февраля
29 февраля
1 мартаИлья, Даниил, Макар, Павел, Памфил, Самуил, Порфирий, Юлиан
2 мартаМихаил, Павел, Николай, Порфирий, Федор, Роман
3 мартаВиктор, Василий, Владимир, Лев, Кузьма, Павел
4 марта
7 мартаАфанасий, Андрей, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Михаил, Павел, Николай, Сергей, Федор, Степан, Филипп
8 марта
9 мартаИван, Иларион
10 мартаАнтон, Александр, Евгений, Тарас, Николай, Федор
11 мартаИван, Петр, Николай, Порфирий, Сергей, Севастьян
12 марта
13 мартаВасилий, Арсений, Николай, Сергей
14 мартаАлександр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Петр
15 мартаИосиф, Арсений, Николай, Федот
16 мартаМихаил, Севастьян
17 мартаВасилий, Александр, Вячеслав, Герасим, Георгий, Даниил, Григорий, Павел, Яков
18 мартаГеоргий, Адриан, Давид, Иван, Кирилл, Марк, Константин, Николай, Федор
19 мартаАркадий, Константин, Федор, Максим, Юлиан
20 мартаВасилий, Евгений, Емельян, Ефрем, Павел, Николай

Характер мальчика под знаком Рыбы

Рыбы (20 февраля-20 марта)

Ребенок-Рыбы чаще всего растет нерешительным и застенчивым. Мальчик по натуре очень чувствительный. Родители должны научить его быть более уверенным в себе. Ребенок Рыба, как правило, спокойный. До подросткового возраста у них наиболее ярко развито воображение. Рыбы сами могут придумывать себе занятия и могут играть с воображаемыми друзьями.

Он остро реагирует на проблемы взрослых. Если у тех что-то не ладится, он готов искренне посочувствовать. А если у родителей какие-то дела удались, ребенок с радостью похвалит их. Главное, чтобы взрослые с пониманием принимали такие искренние порывы ребенка.

Мальчики Рыбы могут быть подвержены влиянию извне. Поэтому родители должны внимательно следить за его окружением, чтобы избежать попадания сына в плохую компанию. Пока мальчик живет с родителями, он может быть добрым и отзывчивым, возможно, иногда в ущерб своим детским интересам. Дети Рыбы стараются избегать шумных компаний. К тому же, будучи добрыми и доверчивыми, они часто становятся объектом насмешек сверстников. В подобных случаях родители должны попытаться научить своего ребенка таким вещам: умению контролировать круг своего общения; научиться противостоять проявлениям агрессии других детей.

На характер ребенка влияет не только месяц рождения, но и год. Как известно, 2020 год является годом белой металлической Крысы. В этой статье мы говорили о характере детей, рождённых в этот год.

Как назвать девочку по Святцам с 20 февраля по 20 марта 2020 года

ДатаИменины в феврале и марте 2020 года
20-22 февраля
23 февраляАнна, Галина, Валентина
25 февраляМария
26 февраляЗоя, Ирина, Светлана, Вера, Анна
28 февраляСофия
29 февраля
1 марта
2 мартаМарианна, Анна, Мария
3 мартаАнна
4-5 марта
6 мартаОльга
7 мартаИрина, Варвара, Прасковья, Елизавета
8-10 марта
11 мартаАнна
13 мартаКира, Марина
14 мартаАнна, Ольга, Александра, Антонина, Евдокия, Надежда, Дарья
16 мартаМарфа
17 мартаУльяна
18 мартаИраида
19 мартаЕлена, Марфа
20 мартаАнтонина, Анна, Ксения, Евдокия, Мария, Екатерина, Надежда

к содержанию ↑

Характер девочки под знаком Рыбы

Рыбы (20 февраля-20 марта)

Девочка Рыбы очень нежная, ласковая и добрая. Она вызывает умиление у всех окружающих. Девочка Рыбы очень приятна, чувствительна, доброжелательна, послушна, предпочитает тихие и спокойные игры. Рыбкам свойственно может жить только в своем мире, полном несбыточных грез и фантазий. Поэтому необходимо с детства научить ее отличать реальность от фантазий.

Девочка – Рыбы притягивает людей как магнит, это связано с ее необычной красотой и женственностью. Хорошие и милые, именно это говорят люди, которые хоть раз встречавшие на своем пути рыбок. Для девочек созвездия Рыбы рекомендована тихая обстановка, мирная атмосфера в компании. Им становится плохо после общения со злыми, агрессивными людьми. Чаще встречайтесь с теми, кого любит Ваш малыш. Со многими такой ребенок легко находит общий язык, он приветлив, дружелюбен. Ребенок Рыба очень смышлен, плохо переносит шумные игры, не терпит насилия, обожает волшебство во всех его проявлениях.

На характер ребенка влияет не только месяц рождения, но и год. Как известно, 2020 год является годом белой металлической Крысы. В этой статье мы говорили о характере детей, рождённых в этот год.

Ссылка на основную публикацию